Koncerty

     

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­to­rem, współ­or­ga­ni­za­to­rem i patro­nem chrze­ści­jań­skich kon­cer­tów i warsz­ta­tów muzycz­nych. Wspie­ramy tę formę prze­kazu ponie­waż muzyka pełni ważną rolę w ducho­wym życiu, jest prze­ka­zem zro­zu­mia­łym dla wszyst­kich, bez względu na język czy kul­turę, wycho­wa­nie czy sta­tus spo­łeczny — ludzie żywo reagują na jej piękno. Muzyka ma siłę pobu­dza­nia emo­cji, tra­fia­nia do serc i poru­sza­nia, czę­sto bar­dziej niż słowa. Muzyka jest także szcze­gól­nym wyra­zem uwiel­bia­nia Boga:

„Śpie­waj­cie Mu i graj­cie Mu, roz­po­wia­daj­cie wszyst­kie Jego cuda!”
Psalm 105, 2
Koncerty organizowane przez fundację

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska