Obozy

     

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­to­rem let­niego i zimo­wego wypo­czynku dla dzieci, mło­dzieży i rodzin z róż­nych środo­wisk spo­łecz­nych. Nasze obozy mają cha­rak­ter edu­ka­cyjny, a ich celem jest sze­roko rozu­miany roz­wój duchowy, inte­lek­tu­alny i fizyczny uczest­ni­ków, oparty na war­to­ściach chrze­ści­jań­skich. Pro­gram obo­zów pomaga odkry­wać cel i sens życia, wzmac­niać wza­jemne rela­cje dzieci i mło­dzieży, a poprzez sport i zabawy pro­mo­wać zdrowy styl życia. Nasze obozy to nie­za­po­mniany czas pełen rado­ści, śmie­chu, zabaw, śpiewu, sportu i tury­styki, a wszystko to w towa­rzy­stwie ludzi kocha­ją­cych Boga. Obozy orga­ni­zu­jemy w róż­nych miej­scach Pol­ski, dając tym samym mło­dym ludziom dodat­kową moż­li­wość pozna­wa­nia wielu zakąt­ków naszego kraju.

Obozy organizowane przez fundację

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska