Szkolenia

     

Fun­da­cja ICH­THYS pro­wa­dzi dzia­łal­ność edu­ka­cyjną poprzez orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, semi­na­riów oraz kur­sów. Szko­le­nia te skie­ro­wane są do osób w róż­nym wieku i doty­czą wielu dzie­dzin życia: męż­czy­zna, kobieta, mał­żeń­stwo, rodzina, dzieci, mło­dzież, życie chrze­ści­jań­skie. Zapra­szani wykła­dowcy to spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, znani chrze­ści­jań­scy mówcy, twórcy i dzia­ła­cze. Szko­le­nia dają moż­li­wość roz­woju tak w sfe­rze ducho­wej, jak i inte­lek­tu­al­nej. Dają moż­li­wość naby­wa­nia prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w radze­niu sobie z wła­snym pro­ble­mem, wła­sną sła­bo­ścią, ale także w nie­sie­niu sku­tecz­nej pomocy innym. Uwraż­li­wiają na krzywdę i cier­pie­nie dru­giego czło­wieka i zachę­cają do dzia­ła­nia. Są źródłem wie­dzy, inspi­ra­cji i wspar­cia, moty­wują i zachę­cają do przemiany.

Szkolenia organizowane przez fundację

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska